Ward No.: 8
Name: DIVYESHBHAI R. AKBARI
Designation: MEMBER
Phone [O]: 0288-2540034
Phone [R]: 0288-2563046
Phone [M]: 9824482723
Address: 1-SRINIVAS COLONY, RANJIT NAGAR MAIN ROAD, JAMNAGAR.