ઓનલાઈન પેમેન્ટ અંગે રીસીપ્ટ જનરેટ ન થાય તો દિવસ ત્રણ(3) માં શાખાનો સંપર્ક કરવો અથવા        feedback.jmc@gmail.com મેઈલ કરવા વિનતી


Write Tenament No. in Format 00/00000/00000/000
Select Financial Year Tax Amount Interest Penalty Total
Select Financial Year Connection No Tax Amount Interest Total
 Please correct the following:
  • Pay Online House Tax & Water Connection Charges and avail 2% additional Rebate .T.C. Apply