Ward No.: 5
Name: DHARMARAJSINH SURENDRASINH JADEJA
Designation: MEMBER
Phone [O]: 0288-2675625
Phone [R]: 0288-2710671
Phone [M]: 9824211833
Address: SOHAM, BH. CRYSTAL MALL, RAJ NAGAR MAIN ROAD, JAMNAGAR.