Birth Registration


       જન્મ નું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે જન્મ નો રજીસ્ટ્રેશન નંબર Registration Number ના બોક્ષ માં નાખી સર્ચ બટન પર ક્લિક કરવું   અથવા તો જન્મતારીખ Date Of Birth ના બોક્ષ માં નાખવી જાતી ના બોક્ષ માં જાતી સિલેક્ટ કરી સર્ચ બટન પર ક્લિક કરવું.

Write BR with 4 Digit of Year and 7 Digit of Registration No. BR20151234567

Details of Registration No.