ઓનલાઈન પેમેન્ટ અંગે રીસીપ્ટ જનરેટ ન થાય તો દિવસ ત્રણ(3) માં શાખાનો સંપર્ક કરવો અથવા        feedback.jmc@gmail.com મેઈલ કરવા વિનતી

       શો પ્રથમ તમારો નવો મિલકત નંબર નાખો અને સર્ચ બટન ક્લિક કરો ત્યાર બાદ સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો અને          રનીંગ પ્રોસેસ થતી હોય ત્યારે બેક બટન ક્લિક ના કરવું અને


Write Tenament No. in Format 00/00000/00000/000
Select Financial Year Tax Amount Interest Penalty Total
Select Financial Year Connection No Tax Amount Interest Total
 Please correct the following:
  • Pay Online House Tax & Water Connection Charges and avail 2% additional Rebate .T.C. Apply