સીનીયર સિટીઝન કરદાતાઓએ રીબેટનો લાભ મેળવવા માટે પ્રથમ અહી રજીસ્ટ્રેશન કરાવવું, ત્યરબાદ જ ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરવું.

Write Tenament No. in Format 00/00000/00000/000
Select Financial Year Tax Amount Interest Penalty Total
Select Financial Year Connection No Tax Amount Interest Total
 Please correct the following:
  • Pay Online House Tax & Water Connection Charges and avail 2% additional Rebate .T.C. Apply