ઓનલાઈન પેમેન્ટ અંગે રીસીપ્ટ જનરેટ ન થાય તો દિવસ ત્રણ(3) માં શાખાનો સંપર્ક કરવો અથવા        feedback.jmc@gmail.com મેઈલ કરવા વિનતી


Write PEC06 with 7 Digit of Registration No. PEC061234567
Select Fin. Year Tax Rs. Interest Total Due Month/Year